DREAM OF TECHNICAL ACHIEVEMENT

0%

STL Queue 容器详解

Queue简介

queue是队列容器,是一种“先进先出”的容器。

头文件 #include <queue>

queue对象的默认构造

queue采用模板类实现,queue对象的默认构造形式:queue<T> queT;
如:

 • queue<int> queInt; //一个存放int的queue容器。
 • queue<float> queFloat; //一个存放float的queue容器。
 • queue<string> queString; //一个存放string的queue容器。
 • queue<xxxx> queXxxx; //一个存放xxxx的queue容器。

尖括号内还可以设置指针类型或自定义类型。

queue的push()与pop()方法

 • queue.push(elem); //往队尾添加元素
 • queue.pop(); //从队头移除第一个元素
1
2
3
4
5
queue<int> queInt;
queInt.push(1);queInt.push(3);
queInt.push(5);queInt.push(7);
queInt.push(9);queInt.pop();
queInt.pop();

此时queInt存放的元素是5,7,9

queue对象的拷贝构造与赋值

 • queue(const queue &que); //拷贝构造函数
 • queue& operator=(const queue &que); //重载等号操作符
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
queue<int> queIntA;
queIntA.push(1);
queIntA.push(3);
queIntA.push(5);
queIntA.push(7);
queIntA.push(9);

queue<int> queIntB(queIntA); //拷贝构造
queue<int> queIntC;
queIntC = queIntA; //赋值

queue的数据存取

 • queue.back(); //返回最后一个元素
 • queue.front(); //返回第一个元素
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
queue<int> queIntA;
queIntA.push(1);
queIntA.push(3);
queIntA.push(5);
queIntA.push(7);
queIntA.push(9);

int iFront = queIntA.front(); //1
int iBack = queIntA.back(); //9

queIntA.front() = 11; //11
queIntA.back() = 19; //19

queue的大小

 • queue.empty(); //判断队列是否为空
 • queue.size(); //返回队列的大小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
queue<int> queIntA;
queIntA.push(1);
queIntA.push(3);
queIntA.push(5);
queIntA.push(7);
queIntA.push(9);

if (!queIntA.empty())
{
int iSize = queIntA.size(); //5
}